Dossier N242

Alkmaar A9 - Noord-Scharwoude N504
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): S7

Datum
Feit
Bron
2e helft 1935 Aanbesteding grondwerk en fundering Huygendijk - spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard  
begin 1936 Grondwerk en fundering Huygendijk - spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard voltooid  
begin 1939 Aanbesteding grondwerk en fundering de Omval - Huygendijk  
begin 1939 Aanbesteding deklaag Huygendijk - spoorlijn  
begin 1940 Zijtak naar Alkmaar voltooid (Nieuwe Schermerweg)  
begin 1940 Aanbesteding wegvak spoorlijn - Broekerweg  
2e helft 1940 Wegvak spoorlijn - Broekerweg voltooid  
2e helft 1940 Aanbesteding fundering met bestrating Broekerweg - Noord-Scharwoude  
begin 1941 Grondwerk en fundering Omval - Huygendijk voltooid  
begin 1941 Aanbesteding deklaag Omval - Huygendijk  
2e helft 1941 Deklaag de Omval - Huygendijk voltooid  
2e helft 1941 Deklaag Huygendijk - spoorlijn voltooid  
2e helft 1941 Fundering met bestrating Broekerweg - Noord-Scharwoude voltooid  
1955 Aanbesteding bouw Leeghwaterbrug over Noord-Hollands Kanaal  
17-07-1957 Aanbesteding aanleg toeleidende wegvakken tussen Heilooerdijk en N-H Kanaal  
14-06-1958 Openstelling Leegwaterbrug en toeleidende wegvakken voor het verkeer  
zomer 1961 Aanleg wegvak Leeghwaterbrug - Kennemerstraatweg  
begin 1962 Openstelling wegvak Leeghwaterbrug - Kooimeerplein  
22-05-1963 Openstelling wegvak Kooimeerplein - Kennemerstraatweg  
1971 Ingebruikstelling VRI's met kruispunten Omval en Nieuwe Schermerweg  
1973 Aansluiting met nieuwe weg Westtangent gemaakt, geregeld met voertuigafhankelijke VRI  
1976 Aanleg VRI met N504 te Noord-Scharwoude  
1976 Start aanleg 2e Leeghwaterbrug  
1976 Aanleg verdubbeling wegvak Leeghwaterbrug - De Omval  
1976 Aanleg verdubbeling wegvak Bestevaerstraat - Leeghwaterbrug  
1977 Ingebruikstelling VRI's met kruispunten N504, N244 (Westdijk) en Bestevaerstraat  
1977 Openstelling wegvak Leeghwaterbrug - De Omval (2x2)  
1977 Openstelling wegvak Bestevaerstraat - Leeghwaterbrug (2x2)  
1977 Openstelling 2e Leeghwaterbrug  
1978 Ingebruikstelling VRI met kruispunt Broekerweg Heerhugowaard  
1979 Start aanleg kruispunt met aan te leggen Nollenweg (N508)  
03-12-1980 Opening verdubbeld wegvak bij kruispunt en opening kruispunt met Nollenweg; tevens ingebruikstelling VRI  
1984 Aanbesteding verdubbeling wegvak Nieuwe Schermerweg - Nollenweg  
1985 Verdubbeling wegvak Nieuwe Schermerweg - Nollenweg voltooid (2x2)  
1986 Aanbesteding verdubbeling wegvak Nollenweg (N508) - Vroneroord  
1987 Openstelling verdubbeling Nollenweg (N508) - Vroneroord (2x2)  
     
10-02-2003
Openstelling bypass A9 - N242 als 80 km/h stroomweg 2+2
ASW.nl
14-09-2004 Gunning ombouw gedeelte A9 - N508  
06-2005 Start reconstructie gedeelte A9 - N508  
22-02-2008 Openstelling ombouw gedeelte A9 - N508 voor verkeer  
16-05-2008
Officiële opening ombouw gedeelte A9 - N508 als 80 km/h stroomweg 3+2

 

Noord-Scharwoude N504 - Middenmeer A7
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): S4

Datum
Feit
Bron
begin 1935
Aanbesteding grondwerk en fundering Verlaat - Aartswoud
begin 1936
Grondwerk en fundering Verlaat - Aartswoud voltooid
begin 1936 Aanbesteding deklaag Verlaat - Aartswoud  
eind 1936 Deklaag Verlaat - Aartswoud voltooid  
begin 1937 Aanbesteding grondwerk en fundering Noord-Scharwoude - Verlaat  
begin 1938 Grondwerk en fundering Noord-Scharwoude - Verlaat voltooid  
begin 1939 Aanbesteding deklaag Noord-Scharwoude - Verlaat  
begin 1940 Deklaag Noord-Scharwoude - Verlaat voltooid  
1942 Aanleg wegvak kruispunt N242/N241 - Verlaat  
1942 Wegvak kruispunt N242/N241 - Verlaat voltooid  
1942 Openstelling wegvak N241 - Aartswoud voor verkeer (1x2)  
1971 Start aanleg nieuw wegvak Verlaat - 't Hoefje (bij Nieuwe Niedorp), reservering voor 2 rijbanen, voorlopig 1 rijbaan in aanleg  
1971 Opbreken van wegvak Terdiekerweg - Het Paadje ivm ruilverkaveling en aanleg bovengenoemd wegvak  
1972 Openstelling nieuw wegvak Verlaat - 't Hoefje met 1 rijbaan (1x2)  
1973 Ingebruikstelling VRI met kruispunt 't Hoefje  
1979 Start aanleg nieuw wegvak 't Hoefje - Oudelanderweg  
1980 Aardebaan 't Hoefje - Oudelanderweg voltooid  
1980 Start aanleg verharding 't Hoefje - Oudelanderweg  
18-05-1981
Openstelling 't Hoefje - Oudelanderweg; verwijderen van VRI bij 't Hoefje gereed
Verkeerstellingen N-H 1981
circa 1981 Start aanleg parallelweg Oudelanderweg - Kolhornerweg  
1982 Openstelling parallelweg Oudelanderweg - Kolhornerweg  
1982 Ingebruikstelling VRI met kruispunt N241/Verlaat  
     
04-2003 Start omlegging ged. Roskamsluis - Smuigelweg  
10-2004 Openstelling omlegging Roskamsluis - Smuigelweg als autoweg 80 km/h (1x2)  

 

Aanleggeschiedenis N242

1921 - 1945

Reeds voor het verschijnen van het Primaire Wegenplan had de toenmalige hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, Reigersman, een "algemeen overzicht der wegen" gepubliceerd in 1921. In dit overzicht was een net van wegen ontworpen die van bovenlokaal belang benoemd konden worden. De nummering van dit wegenplan startte in het noorden van de provincie bij de marktstad Schagen, waar vandaan 3 wegen ontworpen waren. Weg 3 was de weg Alkmaar - Schagen, die bedacht was langs Oudorp, over de Middenweg van Heerhugowaard tot aan Verlaat en dan verder via het huidige tracé.

Bij het opstellen van het primaire wegenplan vanaf 1923 werd later ook een provinciaal kanalenplan ontworpen. Men vatte het plan op om dit kanalenplan te combineren met de aanleg van de provinciale wegen, waardoor er bespaard kon worden op de aankoop van gronden en er werk met werk gemaakt kon worden. Daarop werd de aanleg van provinciale wegen gebundeld met een aantal kanalenplannen, zoals het kanaal Omval - Kolhorn en het kanaal De Stolpen - Kolhorn. Het tracé van de weg Alkmaar - Schagen werd daarom verlegd van de Middenweg in de Heerhugowaard naar een tracé dat vrijwel parallel loopt met het kanaal Omval - Kolhorn.

 

Rijksstraatweg - Noord-Hollands Kanaal

De provincie kocht in de 2e helft van 1936 nog wel alle gronden aan voor het wegvak tussen de Rijksstraatweg en de Huygendijk, maar zij deed hier tot na de Tweede Wereldoorlog voorlopig nog niks mee.

 

Noord-Hollands Kanaal - Omval

Geen informatie beschikbaar.

 

Omval - Huygendijk

In 1935 startte de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland met de aankoop van percelen benodigd voor de wegaanleg. Met de meeste eigenaren werden vlot overeenkomsten getroffen over de overname, maar zoals bij de aanleg van bijna alle provinciale wegen in die periode wilden altijd een paar eigenaren niet verkopen. Vooral eigenaren tussen de Omval en de Huygendijk wilden niet meewerken. In een openbare veiling verschafte de provincie uiteindelijk de eigendommen tot de percelen, maar pas op 12 maart 1938 werd hiervoor toestemming gegeven bij koninklijk besluit. Daardoor kon in de 2e helft van 1938 het bestek opgemaakt worden. In 1939 waren alle percelen aangekocht, op 1 na zodat ook hiervoor een onteigening benodigd was. Om de aanleg te verspoedigen werd de aanbesteding voor het grondwerk en de fundering alvast gestart zodat uiteindelijk hiermee in 1939 gestart kon worden.

In 1940 brak de 2e Wereldoorlog uit, dat voor de aanleg van wegen danige vertraging opleverde. Er ontstond gebrek aan mankracht, machines en tekorten aan fundering en asfalt waardoor de provincie andermaal genoodzaakt was het werk uit te stellen; was het niet door de langlopende onteigening dan was het wel door het tekort aan asfalt. Het grondwerk en de fundering op dit wegvak kon daardoor pas in 1941 afgerond kon worden. Daarna ging het snel, men deed nog in 1941 de aanbesteding voor de deklaag die nog in datzelfde jaar voltooid werd waardoor het verkeer er dat jaar gebruik van kon maken.

 

Huygendijk - Spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard

De aanleg van het wegvak tussen de Huygendijk en de spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard kon eerder starten dan het wegvak Omval - Huygendijk. Gelijktijdig met de openbare veiling van het vorig genoemde weggedeelte, in 1935, werd de aanbesteding gedaan voor het grondwerk en de fundering op het volgende gedeelte. Reeds in het begin van 1936 was dit werk voltooid, waarbij een tijdelijke deklaag werd aangebracht, zodat het autoverkeer al in 1936 van dit wegvak gebruik kon maken. De definitieve deklaag werd in 1939 aanbesteed, maar de provincie stond ook hier voor een grote uitdaging omdat net de oorlog uitbrak. Het gebrek aan asfalt bracht grote moeilijkheden met zich mee, waardoor pas in de tweede helft van 1941 een nieuwe aanbesteding werd uitgevoerd waarbij de deklaag niet in asfalt maar in teersteenslag uitgevoerd zou worden. Geluk bij een ongeluk, het wegvak kon wel dat jaar al opengesteld worden voor het verkeer.

In 1937 werd de aanbesteding gedaan voor het maken van een spoorhefbrug over het kanaal Omval - Kolhorn en het maken van een onderdoorgang van de Weg 3. In de 2e helft van 1939 was dit werk gereed.

 

Spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard - N504

In 1939 begon de provincie met de voorbereidingen voor de aanleg van het wegvak van de spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard tot aan de huidige N504 bij Noord-Scharwoude. De percelen op het tracé werden aangekocht. Dit verliep zonder problemen. In datzelfde jaar nog werd een regeling met het departement van Sociale Zaken getroffen zodat een gedeelte van het zand dat uit het kanaal tussen Verlaat en Winkel vrijkwam, gestort werd op aardebaan tussen de Broekerweg en de N504.

Zoals eerder vermeld, de Tweede Wereldoorlog bracht enkele vertragingen in de aanleg. In plaats van asfalt koos men in 1940 voor het aanleggen met klinkers, dat voor die tijd eigenlijk uit de 'mode' was, aangezien vrijwel alle te verbeteren en aan te leggen provinciale wegen uitgevoerd werden met het luxere en duurdere asfalt. Uiteindelijk was dit wegvak als laatste - in 1942 - gereed van het gedeelte Alkmaar - Noord-Scharwoude.

 

Noord-Scharwoude (N504) - Verlaat (N241)

Ook op dit weggedeelte waren enkele eigenaren, in 1936, die zich verzetten tegen de overname van zijn of haar percelen of gedeeltes daarvan. Een onteigeningsprocedure was nodig om grond te bemachtigen. In 1937 kon daardoor eindelijk gestart worden met de aanbesteding van het wegvak. In de eerste helft van 1938 werd het wegvak voor het verkeer opengesteld.

 


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: