Dossier N302 (Hoorn A7 - grens provincie Flevoland)

Hoorn A7 - grens provincie Flevoland. Wegnaam: Westfrisiaweg (westelijk gedeelte) en Drechterlandseweg (oostelijk gedeelte).
Laatstbekend administratief nummer (tot 1993): S31

Datum
Feit
Bron
1975 Aanbesteding aanleg Drechterlandseweg Randweg Enkhuizen - Horn Grootebroek  
14-12-1976 Openstelling wegvak Randweg Enkhuizen - Horn Grootebroek (1x2)  
14-12-1976 Openstelling wegvak Markerwaarddijk Enkhuizen - Lelystad (1x2) RWS
1977 Start aanleg wegvak Horn Grootebroek - Tolweg Hoogkarspel  
20-11-1978
Openstelling Drechterlandseweg Horn Grootebroek - Tolweg Hoogkarspel (1x2)
Verkeerstellingen N-H 1978
1978 Ingebruikstelling VRI's met kruispunten Dijkgraaf Grootweg en Randweg Enkhuizen  
1981 Ingebruikstelling VRI met kruispunt Veilingweg Stedebroec  
1984 Aanbesteding Tolweg - Noorderboekert  
1984 Aanleg viaduct over Rijksweg A7 voor aansluiting met N302  
28-06-1985
Openstelling Westfrisiaweg Tolweg - Noorderboekert (1x2)
Verkeerstellingen N-H 1985
1985 Aanbesteding wegvak Noorderboekert - Rijweg  
16-04-1987
Openstelling Westfrisiaweg Rijweg - Noorderboekert (1x2)
Verkeerstellingen N-H 1987
1987 Aanbesteding aardebaan Rijksweg A7 - Wogmergouw  
1988 Aardebaan Rijksweg A7 - Wogmergouw voltooid  
1988 Aanbesteding gedeelte Stoomtram Hoorn-Medemblik - Rijweg  
13-12-1989 Openstelling Westfrisiaweg Oostergouw - Rijweg (1x2) Verkeerstellingen N-H 1989
13-09-1990 Openstelling Westfrisiaweg Rijksweg A7 - Oostergouw (2+2) Verkeerstellingen N-H 1990
06-02-2006 Inbedrijfstelling VRI met Noorderboekertweg  
02-10-2006 Inbedrijfstelling VRI met Verlengde Raadhuislaan  
08-11-2007 Openstelling aansluiting Bangert/Oosterpolder inclusief inbedrijfstelling VRI  

 

Aanleggeschiedenis N302

Voorgeschiedenis

Lang voordat sprake was van de N302 als verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen bestonden er al enkele verbindingen tussen Hoorn en Enkhuizen. Voordat tot aanleg van de Drechterlandseweg werd besloten, waren toen beschikbaar de Straatweg Hoorn - Enkhuizen en de Provinciale Weg (N506).

Deze eerste weg kwam gereed in 1671 en was de eerste stenen straatweg in het Gewest Holland. Daarvoor liep de enige verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen via de Zuiderdijk en was er geen mogelijkheid om via binnenwateren beide steden met elkaar te verbinden. Vanwege de slechte waterstaatkundige staat van oostelijk West-Friesland besloot men om geen trekschuitverbinding aan te leggen, maar een straatweg met klinkers. In 1668 begon men met de aanleg en drie jaar later kon de weg worden geopend. De Straatweg was minstens twee eeuwen lang de belangrijkste verbinding tussen Hoorn en Enkhuizen totdat de provincie Noord-Holland besloot in het kader van het Primaire Wegenplan (later Provinciaal Beheersplan) in de jaren 1920 een nieuwe weg aan te leggen voor doorgaand verkeer. Door de oprukkende bebouwing langs de Straatweg in meer dan twee eeuwen en het opkomen van het autoverkeer in de jaren 1920, was de Straatweg onvoldoende van kwaliteit om het doorgaande autoverkeer te kunnen verwerken.

De provincie Noord-Holland begon in de eerste helft van 1934 met de aanleg van de weg wat uiteindelijk de huidige N506 zou vormen. In 1939, vlak voor de Oorlog, kon het gemotoriseerd verkeer van de volledige verbinding gebruik maken. Eindelijk was er een doorgaande verbinding beschikbaar buiten de bebouwde kom, zodat men zich vlot tussen beide plaatsen kon verplaatsen. Een laatste schakel werd na de oorlog aangelegd, ten noorden van de oude binnenstad van Hoorn, zodat men niet meer door dwars de binnenstad van Hoorn hoefde te rijden.

Al snel na de Oorlog begon met name de Straatweg ernstige nadelige effecten te krijgen op het doorgaande verkeer. Langs de Straatweg verrees steeds meer bebouwing en de vroegere lintdorpen begonnen zich ook steeds meer uit te breiden vanuit de Straatweg, waardoor het aantal aansluitingen op de Straatweg drastisch toenam en tevens de intensiteit van het verkeer toenam. Van de straatweg maakten naast het autoverkeer, ook fietsers, voetgangers en ander langzaam verkeer gebruik. De verkeerssituatie werd hierdoor vrijwel onhoudbaar. Bovendien was de beschikbare breedte tussen de bebouwing onvoldoende om de Straatweg fatsoenlijk te verbreden of van vrijliggende fietspaden of parallelwegen te voorzien. Als oplossing voor deze problemen werd begin jaren 1970 een aantal nieuw aan te leggen wegen ontworpen in oostelijk West-Friesland, maar al snel bleek dat het plan te kostbaar zou worden om het volledig uit te voeren. Daardoor werd het aantal nieuw aan te leggen wegen beperkt tot enkele van groot belang geachte verbindingen. Onder andere de geplande Markerwaardweg tussen de huidige N302 en N506 werd van het plan verwijderd. In 1974 werd een wijziging van het secundaire en tertaire wegenplan toegepast, waarmee de uiteindelijke aanleg van de Drechterlandseweg en Westfrisiaweg definitief werden. De aanleg kon beginnen.

 

Aanleg van de Drechterlandseweg

In 1975 werd begonnen met de definitieve aanleg van de Drechterlandseweg. Deze weg was met name bedoeld om de Straatweg te vervangen. De Drechterlandseweg droeg het administratieve nummer T112. In dat jaar werd de aanbesteding gedaan voor het wegvak tussen de Randweg bij Enkhuizen en de Horn bij Grootebroek. Op 14 december 1976 was dit wegvak gereed, tegelijkertijd met de dijk (en de weg hierop) tussen Enkhuizen en Lelystad. In 1977 werd de aanbesteding gedaan voor het wegvak tussen de Horn bij Grootebroek en de Tolweg in Bovenkarspel. Deze was bijna twee jaar later, op 20 november 1978 gereed. In datzelfde jaar werden ook verkeersregelinstallaties in gebruik genomen met de kruispunten Dijkgraaf Grootweg en de Randweg/Lindenlaan te Enkhuizen. Eindelijk was de Straatweg van het vele doorgaande verkeer verlost en konden de bewoners langs de Straatweg weer normaal over straat. In 1981 werd nog één VRI geinstalleerd op het kruispunt met de Veilingweg bij Bovenkarspel, waarmee de Drechterlandseweg als voltooid gezien kon worden.

 

Aanleg van de Westfrisiaweg

In 1978, dus al in het jaar dat de Drechterlandseweg voltooid zou worden, begon de Provinciale Waterstaat met het maken van gedetailleerde plannen voor de Westfrisiaweg, om zo opgenomen te kunnen worden in bestemmingsplannen. In 1983 was men zo ver, dat het gehele tracé besteksklaar was en snel aanbesteed kon worden. Daarbij was het streven om de gehele Westfrisiaweg gefaseerd aan te besteden, waardoor continuiteit in de uitvoering verkregen kon worden.

Begin 1984 werd het eerste gedeelte van de Westfrisiaweg aanbesteed. Het betrof het gedeelte tussen de Tolweg te Bovenkarpsel - aansluitend op de Drechterlandseweg - en de Noorderboekertweg. De aanbesteding was iets eerder dan gepland, aangezien verwacht werd dat de gronden in het kader van de Plaatselijke Commissie van de Ruilverkaveling Westwoud pas na april 1984 zouden worden toegewezen. Ook in 1984 werd de aanbesteding voor het viaduct over de Rijksweg A7 gedaan.

Daarna ging het snel. Op 28 juni 1985 kwam het wegvak Tolweg - Noorderboekertweg gereed. In 1985 werd ook de aanbesteding gedaan voor het aansluitende wegvak Rijweg - Noorderboekertweg. Op 16 april 1987 werd dit wegvak geopend voor het verkeer. Datzelfde jaar werden ook de aardebanen voor de aansluiting met de A7 en de aardebaan tussen de aansluiting op de A7 en de Hoornseweg aanbesteed. In 1988 kwamen deze aardebanen gereed waarna datzelfde jaar de volgende aanbesteding werd gedaan, ditmaal voor het wegvak tussen de Rijweg en de spoorlijn van de Stroomtram Hoorn-Medemblik. Op 13 december 1989 was dit wegvak voltooid, waarbij het gedeelte tussen de Oostergouw en de Rijweg opgesteld werd voor het autoverkeer. Een jaar later, op 13 september 1990, was ook het aansluitende gedeelte volledig voltooid, tussen de Rijksweg A7 en de spoorlijn van de Stroomtram Hoorn-Medemblik, waarmee de Westfrisiaweg tussen de Rijksweg A7 en de Oostergouw geopend kon worden voor het autoverkeer.

Dat betekende dat met de opening van dit laatste wegvak de gehele N302 op Noord-Hollands gebied voltooid was. In totaal vergde de aanleg 15 jaar inclusief planvoorbereiding, besteksklaar maken en aanbesteding. In 1990 werd de Drechterlandseweg nog administratief hernummerd van T112 naar S31, zodat de gehele provinciale weg 1 doorlopend nummer verkreeg.

De N302 was nu wel voltooid, maar de plannen voor deze weg bleven niet stilstaan. Er zou en zal nog heel wat water door de Krabbegatsluis stromen voordat tot de volgende fase wordt overgegaan, het ongelijkvloers maken van de N302.

 


Bekijk het verloop van deze provinciale weg op autosnelwegen.net
© NHwegen.nl, alle rechten voorbehouden. Overname van gegevens is alleen toegestaan met bronvermelding.
Laatste bewerking: